Перейти до основного вмісту

 Фото

            aspirantura_lntu@lutsk-ntu.com.ua

          (0332)26-44-92

 В. о. завідувача аспірантурою та докторантурою

Боярська Інна Володимирівна

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

– в аспірантурі (ад’юнктурі) вищого навчального закладу (наукової установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

– в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) за очною (денною) формою навчання;

– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури (ад’юнктури) і докторантури вищих навчальних закладів (наукових установ) здійснюють їх вчені (наукові, науково-технічні, технічні).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) або вченою радою відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу (наукової установи).

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта.

Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта (ад’юнкта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також мають право на:

– вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;

– отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів (ад’юнктів) - на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) двох керівників;

– безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

– академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

– академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”.             З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також зобов’язані:

– дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених вищим навчальним закладом (науковою установою);

– виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), який уповноважений для цього його вченою радою;

– захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для аспірантів і ад’юнктів) та у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.

Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 

Шифр ради

Шифр спеціальності

Назва

Голова ради

Заступник голови

Секретар

Наказ про створення

Д 32.075.01

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

Д.т.н., проф. Шваб’юк Василь Іванович

Д.т.н., проф. Мікуліч Олена Аркадіївна

К.т.н., доцент Бондарський Олександр Георгійович.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022 р.

Д 32.075.02

05.02.01

Матеріалознавство

Д.т.н., професор Марчук  Віктор Іванович

Д.т.н., професор 

Шваб'юк Василь Іванович

К.т.н., доцент, Гусачук Дмитро Анатолійович

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022 р.

05.02.08

Технологія машинобудування

Д 32.075.03

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Д.е.н., професор Ковальська Любов Леонідівна

Д.е.н. професор Вавдіюн Наталія Степанівна

К.е.н., доцент Купира Мирослава Іванівна

Наказ Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 р.;

зміни щодо голови ради -  наказ освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022 р.

08.00.05

 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 

 

 

Архів Спеціалізовані вчені ради

 

022 Дизайн

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля 

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

242 Туризм

181 Харчові технології

274 Автомобільний транспорт 

022 Дизайн

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля 

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

242 Туризм

181 Харчові технології

274 Автомобільний транспорт 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, педагогічні працівники та здобувачі Луцького національного технічного університету постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію та проходять стажування в Україні і за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою агресором чи державою окупантом).

Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів університету є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна, заочна, дистанційна), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Основними видами підвищення кваліфікації є:

·  навчання за програмою підвищення кваліфікації;

·  стажування;

·  участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Для підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів в університеті проводяться семінари з актуальних питань педагогічної майстерності, інноваційних методів навчання, академічної доброчесності та ін.

План-графік наукових семінарів 2019-2020 н.р.

План-графік наукових семінарів 2020-2021 н.р.

План-графік наукових семінарів 2021-2022 н.р.

Підвищення кваліфікації молодих вчених, здобувачів PhD, наукових керівників та гарантів ОНП ЛНТУ

Договори про співпрацю