Перейти до основного вмісту

На кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 18 травня 2023 року відбулася ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». 

Організаторами конференції стали Луцький національний технічний університет, Державний податковий університет, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Лодзький університет (Польща), Університет Адама Міцкевича в Познані (Польща), Жешувський політехнічний університет імені І. Лукашевича (Польща), Жешувський університет (Польща), Краківський економічний університет (Польща), Університет імені А. Стульгінскіса (Литва), Політехнічний інститут Браганса (Португалія), Коледжу політехніки Їглава (Чехія), Університет менеджменту безпеки у Кошицях (Словаччина), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія).  Захід проведено за проектом "Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти"/ "Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes" (Accent Project).

На конференції розглядалися актуальні питання підприємництва, сучасний стан та перспективи розвитку, бізнес-адміністрування: сучасні виклики, тренди та трансформація, соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу в умовах кризи та війни, обліково-фінансового та інституційного забезпечення підприємництва, торгівельного та біржового підприємництва, інформаційних технологій, цифрового маркетингу та Інтернет-торгівлі в підприємництві, логістики підприємницької діяльності та управління ланцюгами постачання.

З привітальним словом виступили Олена Лютак – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень Луцького національного технічного університету, Ришард Камінські – доктор габілітований, професор UAM, Університет Адама Міцкевича в Познані, Ігор Брітченко– доктор економічних наук, професор Університету менеджменту безпеки у Кошицях, Любов Ковальська – д.е.н., професор, декан факультету бізнесу і права Луцького національного технічного університету, Оксана Полінкевич– д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

конференціяконференція

Подано 150 матеріалів на ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», з яких рекомендовано до друку 86. Одеський національний економічний університет, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Сумський національний аграрний університет, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Київський національний університет культури та мистецтв, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Сумський державний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Університет Адама Міцкевича в Познані, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Державний торговельно-економічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Національний авіаційний університет (м. Київ), Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, НТУ "Харківський політехнічний інститут", Економіко-гуманітарний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Криворізький національний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний авіаційний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Європейський університет, Одеський національний морський університет, Криворізький національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Державний біотехнологічний університет, Одеський національний економічний університет, Західноукраїнський національний університет, НУБіП України, Одеський торговельно-економічний фаховий коледж, Хмельницький національний університет, Національний університет "Чернігівська політехніка», Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.

конференціяконференція

З доповідями на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» виступили дослідники та науковці: Сергій Ілляшенко «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК БАЗОВІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ», Марія Плонка, Віктор Тринчук «СТРАХОВА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ», Jolanta Stanienda «PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY NOWEJ GENERACJI», Michał Flieger «CONSISTENCY CONCEPT IN PRACTISE - MEASUREMENT ISSUES», Інна Іпполітова, Ірина Кулинич «ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ», Ігор Кривов’язюк «ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ», Оксана Полінкевич «ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ», Sofiia Sakhnik «POSSIBILITIES OF APPLICATION OF LOGISTICS IN BUSINESS ACTIVITY».

 Дякуємо співорганізаторам за проведення конференції на високому науково-практичному рівні, цікаві та дискусійні виступи доповідачів.

 Оксана Полінкевич, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики