Перейти до основного вмісту
1

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Мета діяльності навчально-методичного відділу (НМВ) – планування, організація освітнього процесу, навчально-методичної роботи в університеті та контроль за її виконанням; координація діяльності факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів, які здійснюють освітню діяльність і забезпечують освітній процес.

ЛНТУ

Корецька Наталія Іванівна – начальник навчально-методичного відділу, кандидат економічних наук, доцент

 

Основні завдання навчально-методичного відділу (НМВ)  є:
ü розробка рекомендацій з планування і організації структурними підрозділами Луцького НТУ організаційно-методичної роботи на навчальний рік;
ü розробка та (або) впровадження в освітній процес нормативних документів з навчально-методичних питань;
ü розробка, складання та затвердження графіків освітнього процесу;
ü координація діяльності робочих груп факультетів та інших структурних підрозділів з питань навчально-методичної роботи;
ü аналіз наукового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу і розробка заходів щодо його оптимізації та раціонального планування;
ü ведення обліку і звітності з питань навчально-методичної роботи; руху контингенту студентів та своєчасне подання необхідної документації;
ü здійснення системного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової та обліково-звітної документації факультетів і кафедр з навчально-методичної роботи;
ü аналіз освітнього процесу та результатів екзаменаційних сесій;
ü розподіл начального навантаження науково-педагогічних працівників, планування обсягів їх навчально-методичної роботи і контроль за виконанням;
ü здійснення підготовки матеріалів і оформлення документів з питань погодинної оплати за надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами;
ü планування та організація роботи з атестації здобувачів вищої освіти;
ü формування графіку роботи екзаменаційних комісій та підготовка матеріалів щодо подання голів екзаменаційних комісій і формування наказу про її склад; аналіз роботи екзаменаційних комісій та підготовка матеріалів  по оформленню документів з питань погодинної оплати головам екзаменаційних комісій.

Основні функції навчально-методичного відділу (НМВ) є:

1. Планування освітнього процесу та навчально-методичної роботи:
ü участь у розробці, складанні та затверджені навчальних і робочих навчальних планів;
ü участь у розробці, складанні та затверджені графіків освітнього процесу на навчальний рік;
ü складання розкладів навчальних занять, семестрового контролю, випускної атестації у встановлені графіком освітнього процесу терміни;
ü планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно з обсягами навчальної роботи кафедр на навчальний рік;
ü формування замовлень на виготовлення, студентських квитків, залікових книжок, документів про вищу освіту, додатків до них європейського зразка та інших документів.

2. Організація освітнього процесу та навчально-методичної роботи:
ü організація роботи з розробки проєктів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи;
ü участь у засіданнях та інших заходах ЛНТУ;
ü участь у розробці планів роботи ЛНТУ;
ü участь у підготовці питань з навчально-методичної роботи на засідання Вченої ради та навчально-методичної ради ЛНТУ;
ü організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею кафедр для здійснення освітнього процесу в ЛНТУ;
ü організація роботи факультетів з виготовлення студентських квитків, індивідуальних навчальних планів студента, залікових книжок, документів про вищу освіту та додатків до них європейського зразка;
ü підготовка матеріалів і оформлення документів щодо погодинної оплати праці науково-педагогічних працівників.

3. Контроль за освітнім процесом та навчально-методичною роботою:
ü контроль за виконанням наказів ректора, рішень Вченої ради ЛНТУ, ректорату та інших дорадчих органів університету з методичного супроводу освітнього процесу; своєчасним поданням деканами факультетів та завідувачами кафедр звітної документації;
ü контроль за наявністю і станом програм навчальних дисциплін;
ü контроль за рівнем забезпечення навчальних дисциплін науковою та навчально-методичною літературою;
ü контроль за станом навчально-методичної документації на факультетах та кафедрах відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;
ü контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр;
ü контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр;
ü контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;
ü контроль за раціональним використанням аудиторного фонду ЛНТУ;
ü контроль за роботою екзаменаційних комісій;
ü аналіз результатів залікових та екзаменаційних сесій, випускової атестації;
ü контроль за рухом студентів (переведення, відрахування, поновлення).

 

 

Контакти:

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

тел.: 0332746141

e-mail: nmv@lntu.edu.ua