Перейти до основного вмісту

Наша команда

Горбатова Тетяна
Іванівна

Провідний фахівець навчально-методичного відділу

Заблоцька Ірина
Леонідівна

Начальник навчально-методичного відділу

Ковальчук Ірина
Володимирівна

Методист І категорії навчально-методичного відділу

     

    Худицька Ольга Леонідівна

    Методист навчально-методичного відділ

Янчук Анна Олексіївна

Методист навчально-методичного відділу

 

Мета діяльності навчально-методичного відділу (НМВ) – планування, організація освітнього процесу, навчально-методичної роботи в університеті та контроль за її виконанням; координація діяльності факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів, які здійснюють освітню діяльність і забезпечують освітній процес.

 

Основні завдання навчально-методичного відділу (НМВ)  є:

 • розробка рекомендацій з планування і організації структурними підрозділами ЛНТУ організаційно-методичної роботи на навчальний рік;
 • розробка та (або) впровадження в освітній процес нормативних документів з навчально-методичних питань;
 • розробка, складання та затвердження графіків освітнього процесу;
 • координація діяльності робочих груп факультетів та інших структурних підрозділів з питань навчально-методичної роботи;
 • аналіз наукового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу і розробка заходів щодо його оптимізації та раціонального планування;
 • ведення обліку і звітності з питань навчально-методичної роботи; руху контингенту студентів та своєчасне подання необхідної документації;
 • здійснення системного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової та обліково-звітної документації факультетів і кафедр з навчально-методичної роботи;
 • аналіз освітнього процесу та результатів екзаменаційних сесій;
 • розподіл начального навантаження науково-педагогічних працівників, планування обсягів їх навчально-методичної роботи і контроль за виконанням;
 • здійснення підготовки матеріалів і оформлення документів з питань погодинної оплати за надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами;
 • планування та організація роботи з атестації здобувачів вищої освіти;
 • формування графіку роботи екзаменаційних комісій та підготовка матеріалів щодо подання голів екзаменаційних комісій і формування наказу про її склад; аналіз роботи екзаменаційних комісій та підготовка матеріалів  по оформленню документів з питань погодинної оплати головам екзаменаційних комісій.

 

Основні функції навчально-методичного відділу (НМВ) є:

1. Планування освітнього процесу та навчально-методичної роботи:

 • участь у розробці, складанні та затверджені навчальних і робочих навчальних планів;
 • участь у розробці, складанні та затверджені графіків освітнього процесу на навчальний рік;
 • складання розкладів навчальних занять, семестрового контролю, випускної атестації у встановлені графіком освітнього процесу терміни;
 • планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно з обсягами навчальної роботи кафедр на навчальний рік;
 • формування замовлень на виготовлення, студентських квитків, залікових книжок, документів про вищу освіту, додатків до них європейського зразка та інших документів.

2. Організація освітнього процесу та навчально-методичної роботи:

 • організація роботи з розробки проєктів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи;
 • участь у засіданнях та інших заходах ЛНТУ;
 • участь у розробці планів роботи ЛНТУ;
 • участь у підготовці питань з навчально-методичної роботи на засідання Вченої ради та навчально-методичної ради ЛНТУ;
 • організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею кафедр для здійснення освітнього процесу в ЛНТУ;
 • організація роботи факультетів з виготовлення студентських квитків, індивідуальних навчальних планів студента, залікових книжок, документів про вищу освіту та додатків до них європейського зразка;
 • підготовка матеріалів і оформлення документів щодо погодинної оплати праці науково-педагогічних працівників.

3. Контроль за освітнім процесом та навчально-методичною роботою:

 • контроль за виконанням наказів ректора, рішень Вченої ради ЛНТУ, ректорату та інших дорадчих органів університету з методичного супроводу освітнього процесу; своєчасним поданням деканами факультетів та завідувачами кафедр звітної документації;
 • контроль за наявністю і станом програм навчальних дисциплін;
 • контроль за рівнем забезпечення навчальних дисциплін науковою та навчально-методичною літературою;
 • контроль за станом навчально-методичної документації на факультетах та кафедрах відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;
 • контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр;
 • контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр;
 • контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;
 • контроль за раціональним використанням аудиторного фонду ЛНТУ;
 • контроль за роботою екзаменаційних комісій;
 • аналіз результатів залікових та екзаменаційних сесій, випускової атестації;
 • контроль за рухом студентів (переведення, відрахування, поновлення).

 

АДРЕСА

вул. Львівська, 75
м. Луцьк, 43018

ПОШТА

nmv@lntu.edu.ua

+380332746141