Перейти до основного вмісту

Курси розвитку викладацької майстерності

2023 рік

10.10-10.11.2023 року курс "Бренд педагогічних та науково-педагогічних працівників в цифровому середовищі" (Олена Третяк). Курс поєднує теоретичні та практичні основи формування бренду педагогічних та науково-педагогічних працівників у цифровому середовищі, включаючи аналіз кращих зарубіжних і вітчизняних практик.

https://utterly.education/courses/brand_scientist

10.10-10.11.2023 року курс «Формування базових цифрових компетенцій педагогічних та науково-педагогічних працівників» (Ірина Заблоцька). Курс спрямований на розвиток цифрових компетентностей НПП: планувати, організовувати, контролювати освітній процес в ЗВО з використанням цифрових та дистанційних технологій [на основі розвитку діджиталізації освітнього процесу, з урахуванням специфіки власного ЗВО]

https://utterly.education/courses/formuvannia-bazovykh-tsyfrovykh-kompetentsij-pedahohichnykh-ta-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv

10.10-10.11.2023 року курс «Медіатехнології та медіаосвіта в ЗВО» (доц. Саварин Павло). Курс поєднує вивчення теоретичних основ медіатехнологій та медіаосвіти, а також формування та реалізацію вміння застосовувати сучасні медіатехнології та критичне мислення у навчальному процесі ЗВО, включаючи аналіз кращих зарубіжних і вітчизняних практик.

https://utterly.education/courses/mediatechnologies-in-zvo

10.10-10.11.2023 року курси «Організація інклюзивного навчання у ЗВО» (доц. Мирослава Купира). Курс спрямований на формування професійних компетентностей педагогічних, науково-петагогічних працівників через розуміння принципів розвитку інклюзивної освіти, її організації, оволодіння технологіями інтерактивного навчання.

https://utterly.education/courses/orhanizatsiia-inkliuzyvnoho-navchannia-u-zvo

10.10-10.11.2023 року курс «Формування освітніх програм та НМКД в ЗВО» (доц. Наталія Корецька). Курс спрямований на розвиток здатності педагогічних та науково-педагогічних працівників розв’язувати складні задачі і проблеми забезпечення якості освітнього процесу в ЗВО

https://utterly.education/courses/new-course-28

10.10-10.11.2023 року курс «Тренінг для тренерів» (проф. Наталія Вавдіюк). Курс спрямований на розвиток здатності НПП планувати та проводити тренінги для вдосконалення викладання в університеті [на основі діючих тенденцій розвитку, з урахуванням специфіки власного ЗВО та провідних зарубіжних і вітчизняних практик]

https://utterly.education/courses/new-course-27

10.10-10.11.2023 року курс «Лідерство в ЗВО» (проф. Наталія Вавдіюк). Курс спрямований на розвиток лідерських компетентностей НПП: планувати, організовувати, мотивувати, контролювати процес управління освітньою діяльність в ЗВО та його структурних підрозділах [на основі тенденцій розвитку менеджменту європейських і національних ЗВО, з урахуванням специфіки власного ЗВО та провідних зарубіжних і вітчизняних практик]

https://utterly.education/courses/new-course-26

09.06-20.09.2023 року курси підготовки до здачі екзамену з англійської мови В2 First (FCE) - для дорослих рівня В2 (Upper-intermediate) (проф. Оксана Ляшенко)

09.06-20.09.2023 року курси підготовки до здачі екзамену з англійської мови В2 First (FCE) - для дорослих рівня В2 (Upper-intermediate) (проф. Оксана Ляшенко)

16.05-08.06.2023 року курси підвищення кваліфікації «Гнучкі шляхи підвищення якості освіти в часи змін»

01.05-19.05.2023 року, 20.05-31.05.2023 року курси підвищення кваліфікації за програмою «Основи медіації: навички вирішення конфліктів у бізнес-середовищі» (доц. Олександра Філюк)

01.03-20.06.2023 року курси підвищення кваліфікації «Legistating for Democratic Governance» та «Legal Writing» (професор права, адвокат Erik Putzig)

11.01-03.03.2023 року курси англійської мови A2: Pre-Intermediate (Нижчий за середній), курси англійської мови A1: Beginner + Elementary (Початковий) (доц. Анастасія Щевчук)

2022 рік

15-16.12.2022 року, 21-24.12.2022 року курси підвищення кваліфікації «Формування базових цифрових компетенцій педагогічних та науково-педагогічних працівників» (Ірина Заблоцька)

20-24.12.2022 року курси підвищення кваліфікації «Психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях»

Courses for the development of teaching skills

2023 year

10.10-10.11.2023 course "Brand of pedagogical and scientific-pedagogical workers in the digital environment" (Olena Tretyak). The course combines the theoretical and practical foundations of the formation of the brand of pedagogical and scientific-pedagogical workers in the digital environment, including the analysis of the best foreign and domestic practices.

https://utterly.education/courses/brand_scientist

10.10-10.11.2023 course "Formation of basic digital competencies of pedagogical and scientific-pedagogical workers" (Iryna Zablotska). The course is aimed at the development of digital competences of NPPs: to plan, organize, control the educational process in higher education institutions using digital and distance technologies [based on the development of digitalization of the educational process, taking into account the specifics of the own higher education institutions]

https://utterly.education/courses/formuvannia-bazovykh-tsyfrovykh-kompetentsij-pedahohichnykh-ta-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv

10.10-10.11.2023 course "Media technologies and media education in higher education institutions" (asos. Prof. Pavlo Savaryn). The course combines the study of the theoretical foundations of media technologies and media education, as well as the formation and implementation of the ability to apply modern media technologies and critical thinking in the educational process of higher education, including the analysis of the best foreign and domestic practices.

https://utterly.education/courses/mediatechnologies-in-zvo

10.10-10.11.2023 courses "Organization of inclusive education in higher education institutions" (assistant professor Myroslava Kupyra). The course is aimed at forming the professional competences of pedagogical, scientific and pedagogical workers through understanding the principles of development of inclusive education, its organization, and mastering interactive learning technologies.

https://utterly.education/courses/orhanizatsiia-inkliuzyvnoho-navchannia-u-zvo

10.10-10.11.2023 course "Formation of educational programs and NMKD in higher education institutions" (Assoc. Prof. Nataliia Koretska). The course is aimed at developing the ability of pedagogical and scientific-pedagogical workers to solve complex problems and problems of ensuring the quality of the educational process in higher education institutions

https://utterly.education/courses/new-course-28

10.10-10.11.2023 "Training for trainers" course (Prof. Nataliia Vavdiiuk). The course is aimed at developing the ability of NPP to plan and conduct trainings to improve teaching at the university [on the basis of current development trends, taking into account the specifics of one's own higher education institution and leading foreign and domestic practices]

https://utterly.education/courses/new-course-27

10.10-10.11.2023 course "Leadership in Higher Education" (Prof. Nataliia Vavdiiuk). The course is aimed at developing the leadership competencies of the NPP: to plan, organize, motivate, control the process of managing educational activities in higher education institutions and its structural divisions [based on the management development trends of European and national higher education institutions, taking into account the specifics of their own higher education institutions and leading foreign and domestic practices]

https://utterly.education/courses/new-course-26

09.06-20.09.2023 preparation courses for passing the B2 First (FCE) English language exam - for adults at the B2 (Upper-intermediate) level (Prof. Oksana Lyashenko)

09.06-20.09.2023 preparation courses for passing the B2 First (FCE) English language exam - for adults at the B2 (Upper-intermediate) level (Prof. Oksana Lyashenko)

16.05-08.06.2023 advanced training courses "Flexible ways to improve the quality of education in times of change"

01.05-19.05.2023, 20.05-31.05.2023 advanced training courses under the program "Fundamentals of mediation: conflict resolution skills in the business environment" (assistant professor Oleksandra Filyuk)

01.03-20.06.2023 advanced training courses "Legistating for Democratic Governance" and "Legal Writing" (professor of law, lawyer Erik Putzig)

11.01-03.03.2023 English language courses A2: Pre-Intermediate (Lower than average), English language courses A1: Beginner + Elementary (Professor Anastasia Shchevchuk)

2022 year

15-16.12.2022, 21-24.12.2022 advanced training courses "Formation of basic digital competences of pedagogical and scientific-pedagogical workers" (Iryna Zablotska)

20-24.12.2022 training courses "Psychological assistance in emergency and crisis situations"