Перейти до основного вмісту

Факультет бізнесу та права

Освітньо-професійна програма: "Менеджмент"

Рівень вищої освіти: Магістр

Форма здобуття освіти: денна, заочна, дистанційна

Тривалість програми: 1,4 роки

Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS. По завершенню навчання – захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми: Загальна вища освіта у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

Унікальністю освітньо-професійної програми обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування компетентностей досягнення ефективного управління, розподіленого лідерства, прийняття та реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах. Узгоджуючи особисту мотивацію із цілями організації, менеджери будуть готові успішно орієнтуватися на виклики ефективного лідерства.

Спеціальність

Умови вступу(бакалавр ПЗСО)

Бюджет

Контракт

073

Менеджмент

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Більше дізнатися про нас https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-menedzhmentu

Контакти: dm@lntu.edu.ua +38(050)165-68-20

Викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання. Організація навчання з проведенням лекцій, гостьових лекторів, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, кейсів, тренінгів, роботи в групах, проходженням практик, фахового тренінгу та інших інноваційних методів.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту має одне з професійних спрямувань та підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань  економічної діяльності та професій, пов’язаних із здійсненням функцій управління та керівництва, що відрізняються за складністю та функціональністю. Магістр менеджменту може обіймати посади за професійними назвами робіт, які є складовими класифікаційних угруповань, що потребують наявності базової вищої освіти. Зміст та структура освітньо-професійної програми дозволяє отримати знання, вміння та практичні навички, що дозволять випускникам здійснювати професійну діяльність з керівництвом об’єднань підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності (Класифікатор професій (ДК 003:2010) Розділ 12. Керівники, менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій.

Практика/Стажування

Можливість семестрового навчання у зарубіжних закладах освіти, проходження практичної підготовки чи стажування, дуального навчання на підприємствах, в установах чи організаціях.

Після завершення навчання Ви навчитесь:

 • критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
 • ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
 • проектувати ефективні системи управління організаціями;
 • обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
 • планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 • мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
 • організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 • застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
 • вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
 • демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
 • забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
 • вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
 • вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).