Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: 

доктор економічних наук, професор

Вавдіюк Наталія Степанівна

Телефон: +380501656820

E-mail: dm@lntu.edu.uaОсвітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна інформація

Факультет бізнесу та права

Освітньо-наукова програма: "Менеджмент"

Рівень вищої освіти: Доктор філософії з менеджменту

Форма здобуття освіти: денна, заочна, вечірня

Тривалість програми: 4 роки

Кількість кредитів: 60 кредитів ECTS.  Атестація здобувачів освітнього ступеня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертації.

Загальний профіль програми: Загальна вища освіта у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

Освітньо-наукова програма доктора філософії з менеджменту орієнтована на проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, застосовуючи методи дослідження з проблем управління, та пропонує орієнтації на проведення досліджень зі стратегії, бізнесу, організаційної поведінки, управління людськими ресурсами, інформаційні технології за видами та рівнями менеджменту.

Унікальністю програми є те, що вона спрямована на набуття загально-наукових, дослідницьких, мовних, проектних, педагогічних, управлінських компетентностей, враховує міжгалузеві аспекти розробки та прийняття управлінських рішень та націлена на підготовку фахівців як для освітньо-наукового середовища, так і для організацій різних сфер діяльності, форм власності.

Програма надає можливість: семестрового навчання в зарубіжних освітніх закладах, отримати практичні фахові компетентності на підприємствах, в установах та організаціях; проходження практик, стажування.

Більше дізнатися про нас https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-menedzhmentu

Контакти: dm@lntu.edu.ua +38(050)165-68-20

Викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання. Організація навчання з проведенням лекцій, гостьових лекторів, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, кейсів, тренінгів, роботи в групах, проходженням практик, фахового тренінгу та інших інноваційних методів.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працевлаштовуватись у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту. Фахівець підготовлений до роботи з управління та адміністрування і здатний виконувати професійні роботи відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

Практика/Стажування

Можливість семестрового навчання у зарубіжних закладах освіти, проходження практичної підготовки чи стажування, дуального навчання на підприємствах, в установах чи організаціях.

Після завершення навчання Ви навчитесь:

  • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
  • Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.
  • Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямах.
  • Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів.
  • Розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці.
  • Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів.
  • Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
  • Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти.