Перейти до основного вмісту

Факультет бізнесу та права

Освітня програма: "Менеджмент"

Рівень вищої освіти: Бакалавр (на основі ПЗСО)

Форма здобуття освіти: денна, заочна, дистанційна

Тривалість програми: 4 роки

Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS. По завершенню навчання – захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми: Загальна вища освіта у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

Унікальністю освітньої програми є формування компетентностей відповідального лідерства для прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах змін, інноваційності, самоорганізації, адаптивності до соціально-економічних умов господарювання відповідно до потреб регіонального ринку праці.

Спеціальність

Умови вступу(бакалавр ПЗСО)

Бюджет

Контракт

073

Менеджмент

ЗНО 2019-2021 р.

або НМТ 2022

+ мотиваційний лист

ЗНО 2019-2021 р.

 або НМТ 2022

+ мотиваційний лист

Більше дізнатися про нас https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-menedzhmentu

Контакти:dm@lntu.edu.ua +38(050)165-68-20

Викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання. Організація навчання з проведенням лекцій, гостьових лекторів, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, кейсів, тренінгів, роботи в групах, проходженням практик, фахового тренінгу та інших інноваційних методів.

Перспективи працевлаштування

Фахівець з менеджменту підготовлений до роботи в галузі управління та адміністрування і здатний виконувати професійні роботи менеджерів (управителів) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів різних форм власності, в державних установах відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), а саме: п. 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів).

Практика/Стажування

Можливість семестрового навчання у зарубіжних закладах освіти, проходження практичної підготовки чи стажування, дуального навчання на підприємствах, в установах чи організаціях. Під час навчання в університеті студенти проходять навчальну практику, фаховий тренінг, переддипломну практику.

Після завершення навчання Ви:

  • Знатимете свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлюватимете цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Зберігатимете моральні, культурні, наукові цінності та примножуватиме досягнення суспільства, використовуватимете різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
  • Демонструватимете знання теорій, методів і функцій менеджменту, лідерства.
  • Демонструватимете навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень, обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
  • Набудете навичок пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; організаційного проектування.
  • Застосовуватимете методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. Демонструватимете навички взаємодії, лідерства, командної роботи; управління стресом; аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
  • Оцінюватимете правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
  • Будете спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
  • Навчитесь організації  самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним, виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.