Перейти до основного вмісту

Збірник наукових праць "Економічні науки" за серіями: "Регіональна економіка", "Облік і фінанси", "Економіка та менеджмент" і "Економічна теорія та економічна історія" (відповідальний редактор - д.е.н., проф. З.В. Герасимчук)


Інформаційний лист

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія”  Випуск 7 (28) частина 1 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія”  Випуск 7 (28) частина 2

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія”  Випуск 8 (32)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія”  Випуск 9 (36)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія” Випуск 10 (40) 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Економічна теорія та економічна історія” Випуск 11 (44)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси». – Випуск 10 (37). – Ч. 5. – 2013.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – 2014

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). – Ч. 3. – 2015.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси». – Випуск 13 (49). – Ч. 2. – 2016.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси». – Випуск 14 (53).  – 2017.


Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 7 (26). Частина 1. – Луцьк, 2010.
Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 7 (26). Частина 2. – Луцьк, 2010.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 7 (26). Частина 3. – Луцьк, 2010.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 7 (26). Частина 4. – Луцьк, 2010.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 9 (34). Частина 1. – Луцьк, 2012.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 10 (38). – Луцьк, 2013.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 11 (42). – Луцьк, 2014.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 14 (54). – Луцьк, 2017.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 15 (58). – Луцьк, 2018.

Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 16 (62). – Луцьк, 2019.


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія “Регіональна економіка” Збірник наукових праць 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ

Наукова стаття обов’язково повинна мати наступні необхідні елементи:

1)   постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2)   аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

3)   виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4)   формулювання мети дослідження (постановка завдання);

5)   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною і

6)   перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Статтю можна подавати українською, російською або англійською  мовами. Вона повинна бути набрана у текстовому редакторі MS WORD 03/07/10 і надрукована на лазерному або струменевому принтері на білих листах формату А4 (297?210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті 5-10 сторінок (не менше).

Параметри сторінки. Верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве – 2,5 см. Від краю до верхнього колонтитула – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.

Шапка статті. Індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації та назва статті набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується через один рядок нижче назви організації (розмір шрифту 11 пт з напівжирним виділенням та вирівнюванням по центру).

Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити прізвища та ініціали авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються через один рядок нижче назви статті та набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова.

Основний текст розміщується на через один рядок нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюється по ширині.

Формули набираються у редакторі формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації, що присутні у статті, необхідно розташовувати у тексті по центру, вирівнюючи підписи по центру (Рис. 1. Назва). Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці потрібно розташовувати у тексті по центру, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею ставиться її порядковий номер і назва (Таблиця 1. Назва) та вирівнюється по центру.

Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті; посилання на джерела статистичних даних обов'язкові; посилання на публікації дослідників обов'язкові; посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали – небажані; посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності; роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті.

Джерела повинні бути оформленні за ВАК-формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», а їх кількість повинна бути не меншою 10 джерел, що подаються загальним списком в кінці рукопису за абеткою через один рядок після тексту статті.

До статті обов'язково додається дві рецензії: зовнішня і внутрішня. Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію та відхиляти їх в разі відсутності рецензій.

Стаття обов’язково подається на лазерному диску. Її також можна переслати електронною поштою за адресою: cit@lntu.edu.uaekaterinamelnik@gmail.com.

В кінці статті обов’язково вказуються ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.

Рукописи, що не відповідають вище вказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.

 

Вимоги до структури та оформлення авторських даних:

–               прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів), вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова і домашня адреси (з поштовим індексом), електронна адреса (якщо є), службовий, домашній та мобільний телефони, основні наукові інтереси автора(ів) – все це українською мовою;

–               фотографія 3х4.

 

 

Довідки з питань публікації та прийому матеріалів у науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» можна отримати у редактора-коректора– Мельник Катерини Вікторівни за тел. (0332) 74-61-15, або (050)-916-00-81.

Адреса: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 141

Автор статті отримує 1 примірник збірника. Вартість друку однієї сторінки становить 30  грн.

Кошти можна перерахувати на рахунок:

 

Луцький національний технічний університет

43018 м.Луцьк, вул..Львівська, 75

р/р 31254202117820

банк ГУДКСУ у Волинський області,

МФО 803014

Код ЄДРПОУ 05477296

З призначенням платежу: «За інформаційно-аналітичне забезпечення видання «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» від _______(ПІБ)»

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ДАНИХ ЗА ДАНОЮ ФОРМОЮ:

Прізвище Ім’я По-батькові,

посада кафедра назва вищого навчального закладу, місто,вчене звання, вчена ступінь

(Робоча адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок

Наукові інтереси

(Домашня адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира

(телефон – краще мобільний)

(E-mail)

(Фото) у форматі Photoshopa

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 004:338.48

І.П. Прізвище

Назва університету (організації)

 

НАЗВА СТАТТІ (Time New Roman Cyr розміром 11 пт, прописні літери)

 

Прізвище І.П. Назва статті. В статті розглядається .... Подано … (2-3 речення). (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив)

Ключові слова: машинобудування, … (5-6 позицій). (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив)

Форм. ?. Табл. ?. Рис. ?. Літ. ?. (? – кількість) (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив, напівжирний)

 

Сюди ж варіанти анотації російською та англійською мовами (обов’язково прізвище та назва статті, ключові слова).

 

Постановка проблеми. В кінці ХХ ст. провідні світові держави ... [№ джерела, сторінка курсивом]. (Time New Roman Cyr розміром 11 пт, звичайний)

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забезпечення … [№ джерела; № джерела].

Необхідно зазначити, що аналізу проблем, які склалися в галузі машинобудування, приділяється увага вітчизняними дослідниками, серед яких Ю. Бажал [№ джерела], Є. Бридун [№ джерела], ... та інші. (Прізвища вчених повинні йти за абеткою).

Невирішені частини проблеми. Українськими вченими висвітлюються різноманітні проблеми … .

Метою дослідження є вивчення … .

Основні результати дослідження. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема … .

 

y

 

Висновки. Аналізуючи вище викладене, можна констатувати, що… . Запровадження … .

 

1.    Рудь В. Д. Использование отходов подшипникового производства в порошковой металлургии / В. Д. Рудь, Т. Н. Гальчук, О. Ю. Повстяной // Порошковая металлургия. – 2005. – № 1/2. – С. 106-112.

2.    Рудь В. Д. Дослідження процесів подрібнення металевих порошків / В. Д. Рудь, Т. Н. Гальчук // Наукові нотатки: Міжвуз. зб. (за напрямом «Інженерна механіка»). – 2009. – Вип. 25. – 310 с.

(Нормативні документи розташовувати за важливістю, всі інші – за абеткою, але спочатку українською, російською мовами , а потім – іншомовні).

 

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.

Стаття надійшла до редакції                              .

 

d

Науковий журнал Технологічні комплекси

Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів

ISSN 2304-4519 (Print)

ISSN 2312-0584 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16542–5014 Р.

Журнал внесено до переліку фахових видань ВАК України постановою Президії ВАК 1-05/2 від 23.02.2011.

 

Інформацію з питань публікації та архів номерів можна знайти на офіційному сайті журналу http://t-komplex.net.ua