Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к. фіз.-мат. н., доцент
Захарчук Дмитро Андрійович
Телефон: (0332)746109
E-mail: fizmat@lutsk-ntu.com.ua

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра фізики та вищої математики

вул. Львівська, 75, головний корпус

каб. № 315

ел. адреса: fizmat@lutsk-ntu.com.ua

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний

Захарчук Дмитро Андрійович

Завідувач кафедри

74-61-09

169

-

316а

Гануліч Борис Костянтинович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Гуда Оксана Вікторівна

Доцент

74-61-09

169

-

315

Губаль Галина Миколаївна

Доцент

74-61-09

169

-

315

Коваль Юрій Васильович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Крадінова Тетяна Адамівна

Доцент

74-61-09

169

-

315

Луньов Сергій Валентинович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Назарчук Петро Филимонович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Пастернак Роман Михайлович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Панасюк Леонід Іванович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Тимощук Віктор Миколайович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Ящинський Леонід Васильович

Доцент

74-61-09

169

-

315

Рибак Світлана Мифодіївна

Технік

1 категорії

74-61-09

169

-

315

 

Кафедра фізики та вищої математики утворена в результаті перейменування кафедри фундаментальних наук, відповідно до наказу № 514-05-35 від 15 грудня 2020 року. В свою чергу, кафедра фундаментальних наук була створена в 2017 році на базі двох фундаментальних кафедр (фізики та вищої математики), що мають більш ніж 40-річну історію та на яких довгий час працювали такі відомі вчені-науковці, як Семенюк А.К., Федосов А.В., Швай О.І., Коробчук І.В., Денисюк І.Т., Труш І.В., Марченко О.С., Кислий О.О. Біля 30 років кафедрою вищої математики керував Дутчак Б.І.

     Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри: к.ф.-м.н., доц. Захарчук Д.А., к.ф.-м.н., доц. Коваль Ю.В., к.ф.-м.н., доц. Пастернак Р.М., к.ф.-м.н., доц. Назарчук П.Ф., к.ф.-м.н., доц. Панасюк Л.І., к.ф.-м.н., доц. Ящинський Л.В.,  к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В., к.ф.-м.н., доц. Губаль Г.М., к.т.н., доц. Гануліч Б.К., к.т.н., доц. Гуда О.В., к.т.н., доц. Крадінова Т.А., к.т.н., доц. Тимощук В.М.; а також допоміжний персонал:  технік І категорії Рибак С.М.

   Кафедра фізики та вищої математики забезпечує викладання таких дисциплін як: фізика, загальна фізика, фізика оптичного зв'язку, теорія електричного зв'язку, технічна електродинаміка, вища математика, вища та прикладна математика, прикладна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, чисельні методи, комп'ютерна дискретна математика, дискретні структури, лінійна алгебра, математичний аналіз та ін.

    Викладачами кафедри видаються методичні рекомендації для студентів усіх форм навчання. Розроблені завдання для самостійної роботи студентів, а також контрольні завдання з вище наведених дисциплін. Для поточного контролю якості знань розроблена система контрольних робіт, тестових завдань, які використовуються під час проведення атестаційних контрольних робіт кожного навчального семестру. Для всіх дисциплін є методичне забезпечення практичних і лабораторних робіт. Більшість методичних рекомендацій наявні в електронному варіанті. Крім того, на сайті університету розміщено електронні підручники та різноманітну інформацію, яка активно використовується в навчальному процесі.

    Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування, державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними матеріалами до практичних і лабораторних занять; завданнями для індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

   Викладачами розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани лабораторних і практичних занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, лабораторні, тести, завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної дисципліни.

   Постійно проводиться робота з впровадження сучасних технологій навчання. Практикується читання лекцій за допомогою систем мультимедіа, а також за завчасно даними студентам опорними конспектами, використання педагогічних і методичних задач, ділових ігор, дискусій. Кращим студентам надається право навчатись за індивідуальними планами. 

Наукові напрямки кафедри: фізика твердого тіла; фізика напівпровідників і діелектриків; теоретичні та прикладні питання математичної фізики, які реалізуються у:

- дослідження функціональних властивостей напівпровідникових та епоксикомпозитних матеріалів (відповідальна особа Луньов Сергій Валентинович; е-mail luniovser@ukr.net);

- математичне моделювання динамічних систем частинок, біологічних систем та створення деяких програмних кодів (відповідальна особа Губаль Галина Миколаївна; е-mail h.hubal@lntu.edu.ua);

-  ефективність застосування систем ортонормованих функцій при розв’язуванні задач математичної фізики (відповідальна особа Гануліч Борис Костянтинович; е-mail Borus.Ganulich@gmail.com).

Науково-дослідна робота виконується у співпраці з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом фізики НАН України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Фізико-механічним інститутом НАН України, кафедрою експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

На кафедрі створена науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла, в якій проводяться дослідження електричних, тензоелектричних та гальваномагнітних властивостей напівпровідників. На даний час при даній лабораторії йде виконання проекту прикладного дослідження «Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на основі матеріалів з відновлюваних джерел».

Поряд з тим, доцент Луньов С.В. є співвиконавцем цільової теми ВФА НАН України «Елементарні процеси при взаємодії фотонів та електронів з речовиною в газовій та конденсованій фазах», яка виконується спільно з Інститутом електронної фізики НАН України.

До наукових досліджень широко залучаються студенти університету. При кафедрі діє 3 студентські наукові гуртки.

На кафедрі створено матеріально-технічну базу, яка дозволяє на належному рівні організовувати навчальний процес.

Аудиторний фонд кафедри складається з 5 навчальних лабораторій, 2 науково-дослідних лабораторій та 1 викладацької. Загальна площа, що закріплена за кафедрою, становить приблизно 480,5 м2.

            На кафедрі діють такі навчальні лабораторії:

·Лабораторію «Механіки та молекулярної фізики».

·Лабораторію «Електрики».

·Лабораторію «Електромагнетизму, коливань та хвиль».

·Лабораторію «Оптики».

·Лабораторію «Фізики твердого тіла».

Поряд з тим на кафедрі функціонують такі науково-дослідні лабораторії:

·  Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла

·Науково-дослідна лабораторія ІЧ-спектроскопії

Лабораторії обладнано ПК, стендами для проведення лабораторних робіт, засобами вимірювальної техніки. У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила охорони праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних занять, тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін кафедри.

Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на підвищення професійного рівня студентів і включають в себе дооснащення існуючих лабораторій комп'ютерами нового покоління, розробку нових лабораторних робіт з використанням цифрових технологій.