Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Грицюк Юрій Віталійович

Телефон: (0332) 74-61-19

E-mail: elin@lntu.edu.ua

Кафедра електропостачання створена на основі дозволу Міністерства освіти і науки України за № 5.1-5/1695  від 16 листопада 1999 року та наказу № 202. Кафедра електропостачання є випусковою кафедрою факультету екології та приладо-енергетичних систем і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». За результатами акредитації (рішення ДАК від 09.02.99 р. протокол № 8, сертифікат № 034703) спеціальність акредитована за четвертим рівнем.

Перший випуск фахівців з цього напрямку відбувся в 1995 році за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» на базі кафедри електротехніки та електропостачанн. З 1998 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2000 року кафедра електропостачання почала підготовку магістрів електротехніки за спеціальністю 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання». Першим завідувачем кафедри електропостачання у 1999 році було призначено кандидата технічних наук, доцента Давиденко Людмилу Валеріївну. З 2003 по 2005 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Пєтухов Микола Васильович. З 2005 по 2017 рр.  – кандидат технічних наук, професор Добровольська Любов Наумівна. З 2017 р. завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Грицюка Юрія Віталійовича.  На сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів, серед яких 1 професор та 11 доцентів.

У 1995 році було здійснено перший випуск спеціалістів. Сьогодні на кафедрі працює сім випускників кафедри на посадах доцентів. Колектив працює над модернізацією діючого лабораторного обладнання, придбанням сучасних стендів та приладів, комп’ютеризацією лабораторних робіт та практичних занять.

Лекції проводяться у мультимедійних аудиторіях. Закріплення теоретичного матеріалу в процесі навчання студенти здійснюють у лабораторіях кафедри.

Викладачами кафедри проводиться активна робота з удосконалення підготовки студентів з питань обчислювальної техніки, які охоплюють дисципліни “Програмне забезпечення задач електроенергетики”, “Математичне моделювання в електроенергетиці”, “Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем”; з питань енергозбереження – “Контроль споживання та якості електроенергії”, “Енергозбереження”, “Ефективність енерговикористання”, “Енергоощадні режими та технології”, “Системи управління енерговикористанням”; з питань електропостачання – дисципліни “Перехідні процеси в СЕП”, “Електричні мережі та системи”, “Електрична частина станцій та підстанцій”, “Електротехнічні системи електропостачання”, “Основи електропостачання”, “Електропостачання промислових та непромислових об’єктів” та ін.

 Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної діяльності. Студенти мають змогу вибрати напрям наукової діяльності. Свої здобутки та перші результати наукової роботи вони представляють на студентських наукових конференціях і наукових семінарах, які проводяться на кафедрі. Кращі роботи студентів публікуються у збірнику студентських наукових статей за тематикою студентських науково-технічних конференцій. Студенти мають змогу продовжувати навчання в магістратурі за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

З відкриттям спеціальності, кафедра активно співпрацює з регіональними роботодавцями, науковими і навчальними установами: ПрАТ “Волиньобленерго”; ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС»»; НТУ «ХПІ». Згідно з угодами про співпрацю студенти мають можливість проходити практику (навчально-ознайомлювальну, виробничу, переддипломну).

Вступники з дипломами молодшого спеціаліста будь-якого напрямку можуть навчатися за скороченим терміном (2 роки) на денній і заочній формі навчання за спеціальністю 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

У процесі підготовки фахівців за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” беруть участь викладачі провідних кафедр Луцького національного технічного університету. Проте найважливішу роль у цьому процесі відіграють викладачі кафедри електропостачання.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямками:

  • навчальна робота;
  • навчально-методична робота;
  • науково-дослідна робота;
  • виховна робота;
  • профорієнтаційна діяльність.

Якісні показники викладацького складу є результатом стратегії випускної кафедри, спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які викладають найважливіші дисципліни навчального плану, займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, мають перспективу підвищення науково-педагогічної кваліфікації.

Науковим напрямом кафедри є „Моделювання та управління електротехнічними системами електроспоживання і оптимізація режимів їх роботи” (завідувач кафедри, к.т.н., доцент Грицюк Ю.В. тел. (095)889-37-92, hrytsiuk@ukr.net).

В рамках цього напряму наукові дослідження на кафедрі проводяться за наступними тематиками:

- удосконалення методів та засобів компенсації реактивної потужності в мережах з різкозмінним навантаженням (завідувач кафедри, к.т.н., доцент Грицюк Ю.В. тел. (095)889-37-92,  hrytsiuk@ukr.net);

- удосконалення та розробка методів аналізу та підвищення ефективності енерговикористання в складних виробничих системах (к.т.н., доцент Коменда Т.І. тел. (050)658-18-22, t.komenda@lutsk-ntu.com.ua);

- децентралізовані системи енергоспоживання та їх енергоефективність (к.т.н., професор Добровольська Л.Н. тел. (096)290-02-30, lsobchuk@gmail.com).

На кафедрі електропостачання працює науковий семінар, де викладачі та аспіранти кафедри виступають з доповідями за науковим напрямом кафедри.

З 2006 року колективом кафедри один раз у два роки проводиться Міжнародна науково-технічна конференція „Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах” і Всеукраїнський науковий семінар „Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві і на промислових підприємствах”. У 1998 році у співпраці з іншими кафедрами університету закінчено госпдоговірну тему „ Розробка комплексної програми енергозбереження Волинської області на 1997-2010 р.р” У 2014 році закінчено держбюджетну НДР «Застосування статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з параметричною модуляцією індуктивності для зменшення втрат електроенергії». 2015 року було розпочато виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики».

пр

Учасники міжнародної науково-технічної конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і ситемах»

п

Учасники всеукраїнського наукового семінару „Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підприємств”.