Перейти до основного вмісту
якість2

КУЗЬМАК Олена
Миколаївна

начальник відділу

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

1

КЛИМОВЕЦЬ Оксана
Федорівна

фахівець І категорії

Tел.:+38 (050) 854-09-77

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

2

КУПИРА Мирослава
Іванівна

провідний фахівець, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Tел.:+38 (095) 611-27-53

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

1

МЕЛЬНИЧУК Юлія

Євгеніївна

провідний фахівець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових освітніх технологій.

Tел.:+38 (066) 4686127

E-mail:y.melnychuk@lutsk-ntu.com.ua 

    

 

 

МІСІЯ: формування високоосвіченого і національно свідомого покоління громадян України шляхом забезпечення умов для самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, якісної підготовки висококваліфікованих фахівців - лідерів у сфері транспорту, виробництва та технологій, будівництва, архітектури та дизайну, аграрних наук та екології, освітніх та харчових технологій, механічної та електричної інженерії, цифрових, комп’ютерних та інформаційних технологій, автоматизації та електроніки, приладобудування та телекомунікацій, управління та адміністрування, математики та статистики, соціального забезпечення, психології та педагогіки, гуманітарних та соціально-поведінкових наук, журналістики, цивільної безпеки, сфери обслуговування, міжнародних відносин і права.

СТРАТЕГІЧНА МЕТАстворення потужного, висококонкурентного, вільного та комфортного освітньо-наукового простору, інноваційного «полюсу росту» Волині, що зреалізує формулу «освіта-наука-бізнес-влада»

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:

1.      Удосконалення освітнього процесу до вимог часу, потреб студентства та ринку праці

2.      Нарощення наукового потенціалу університету 

3.      Ефективний менеджмент університету та кожної його ланки  

4.      Комплексна інфраструктурна модернізація ЛНТУ

5.      Створення інноваційного середовища на базі університету 

6.      Створення комфортного та сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі 

7.      Формування авторитетного іміджу університету та розвиток партнерства на регіональному, національному та міжнародному рівнях 

8.      Системна модернізація профорієнтаційної роботи в університеті  

 

Схема

Стратегія розвитку ЛНТУ на 2015-2020 

Cтратегія розвитку ЛНТУ на 2021-2026  

Мета діяльності Відділу полягає в реалізації цілей та стратегії ЛНТУ через внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.

Основним завданням Відділу є забезпечення функціонування Системи внутрішнього забезпечення якості, що передбачає:

 вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості;

 забезпечення функціонування процесів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 сприяння впровадженню та функціонування студентоцентрованого підходу до навчання і викладання;

– здійснення моніторингу та оцінювання якості освітніх програм;

– організація та супровід оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНТУ;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників ЛНТУ і здобувачів вищої освіти тощо;

– розробку і удосконалення нормативної бази ЛНТУ щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

 розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, дотримання принципів академічної доброчесності, розвитку освітнього середовища у ЛНТУ;

 організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, дотримання принципів академічної доброчесності;

Положення про відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Заходи проведені відділом

 

Звіт про роботу відділу

Матеріали Методичного семінару 27.01.2023

 

       Структура ВСЗЯО в ЛНТУ включає такі рівні:

1) організаційний: гарант ОП, група забезпечення, завідувач кафедри: своєчасна та повна реалізація ОП; декан, координатор забезпечення якості на факультеті: інформаційно-методична підтримка, координація, контроль впровадження ВСЗЯ; навчально-методичний відділ: комплекс рішень з організації, планування, координації та контролю навчального процесу; відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації: вивчення досвіду та інновацій, забезпечення функціонування процедур з якості вищої освіти, сприяння впровадженню студентоцентрованого підходу, здійснення моніторингу та оцінювання якості ОП, забезпечення публічності інформації, розробка технологій і проведення освітнього моніторингу, організація заходів; ННЦ «Volyn Business Hub»: супровід здобувачів за дуальної формою навчання, забезпечення практики, підтримку з працевлаштування; відділ міжнародних зв’язків: траєкторія руху в напрямку забезпечення провадження програм академічної мобільності; проректори: розробка політики ВСЗЯО, координація діяльності орг. підрозділів; ректор: загальне управління ВСЗЯО, контроль;

2) дорадчо-консультаційний (комісії з якості та вчені ради, факультетів, навчально-методична рада ЗВО, рада з якості, Вчена рада ЗВО): формування і схвалення процедур ВЗЯО.


Розпорядження / ухвали вченої ради з питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЛНТУ

Рада з якості вищої освіти ЛНТУ

Опитування

Порядок проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників та роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності у ЛНТУ

Результати опитування на факультетах

Графік проведення опитувань в ЛНТУ на 2022-2023 н.р.

Розпорядження про організацію проведення опитувань

Про організацію проведення опитувань роботодавців 

Розпорядження про участь ЛНТУ в щоквартальному опитувані  ДСЯО

Графік проведення опитувань у ЛНТУ на 2023-2024 н.р.

Опитування здобувачів щодо якості психологічного клімату в університеті, підтримки здобувачів та вирішення конфліктних ситуацій

Опитування здобувачів освіти

Опитування здобувачів ЛНТУ щодо якості викладання навчальної дисципліни  2023-2024 н.р. 

Опитування здобувачів ЛНТУ про хід та якість освітнього процесу в період навчання в умовах воєнного стану 2022-2023 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освіти

Результати опитування студентів щодо якості освітнього процесу у період карантину

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо  якості викладання та навчання в ЛНТУ

Результати опитування ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 20-21

Порівняльні результати опитування  здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освітньої програми, освітнього процесу, освітньої діяльності та освітнього середовища в ЛНТУ за 2020, 2021 роки

Результати опитування здобувачів щодо якості організації вільного вибору дивциплін

Результати опитування здобувачів вищої освіти  лнту щодо якості оцінювання та дотримання принципів академічної доброчесності 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ЛНТУ про якість освітніх програм

Результати опитування здобувачів про якість змісту навчальних дисциплін, викладання. Якість викладання, якість організації освітнього процесу

Порівняльні результати опитування студентів ЛНТУ про хід та якість освітнього процесу в період дистанційного навчання в умовах карантину
(січень та листопад 2021 р.)

Результати опитування про булінг

Результати опитування про сексуальні домагання

Опитування здобувачів щодо якості психологічного клімату в університеті, підтримки здобувачів та вирішення конфліктних ситуацій

Моніторинг освітніх програм

Моніторинг результатів акредитаційних експертиз

Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ЛНТУ

Моніторинг інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт-проєктів освітнього рівня магістр 2020 в цифрах

Моніторинг інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт-проєктів освітнього рівня бакалавр 2020 в цифрах

Моніторинг інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт-проєктів освітнього рівня бакалавр 2021 в цифрах

Моніторинг інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт-проєктів освітнього рівня магістр 2021 в цифрах

Моніторинг інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт-проєктів освітнього рівня магістр 2022 в цифрах

Моніторинг дотримання принципів академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти ЛНТУ

Розпорядження щодо моніторингу освітніх програм 2023

Результати діяльності системи внутрішнього забезпечення якості

Розпорядження щодо організації  заходів з моніторингу якості ОП

ЕТАПИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

 

1

 

Положення про неформальну освіту

Все, що Ви хотіли знати про плагіат

Критерії акредитації PhD

Рекомендаціі? стосовно акредитаціі? PhD програм

Критерії акредитації ОП

Політика університетів із запобігання студентському плагіату

Відомості про самооцінювання ЗВО: проблеми співвіднесення оцінок експертної групи та галузевої експертної ради

Спроба системного аналізу діяльності ГЕР щодо оцінювання освітніх програм

Досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського простору вищої освіти

Акредитація освітньо-наукових (PhD) програм – критерії оцінки

Забезпечення якості сучасного університету

Основи академічного письма

Особливості оцінювання критеріїв якості освітньої програми

Питання*, що часто виникають у учасників акредитаційного процесу

Плагіат у вищій освіті

Права та обов’язки учасників акредитаційного процесу

Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні

Про соціальну модель плагіату

Тренінг-семінар для керівників та заступників керівників ГЕР, присвячений проблемам оцінювання якості освітніх програм та взаємовідносинам учасників акредитаційних процедур

Освітні програми: побудова, опис, визнання

Чому студенти списують