Перейти до основного вмісту
якість2

КУЗЬМАК Олена
Миколаївна

начальник відділу

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

1

КЛИМОВЕЦЬ Оксана
Федорівна

фахівець І категорії

Tел.:+38 (050) 854-09-77

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

2

КУПИРА Мирослава
Іванівна

провідний фахівець, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Tел.:+38 (095) 611-27-53

E-mail:ncpo@lntu.edu.ua

1

МЕЛЬНИЧУК Юлія

Євгеніївна

провідний фахівець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових освітніх технологій.

Tел.:+38 (066) 4686127

E-mail:y.melnychuk@lutsk-ntu.com.ua 

       juliettamel2255@gmail.com

 

 

МІСІЯформування високоосвіченого і національно свідомого покоління громадян України шляхом забезпечення умов для самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, якісної підготовки висококваліфікованих фахівців – лідерів у сфері транспорту, виробництва та технологій, архітектури та будівництва, аграрних наук та продовольства, цифрових, інформаційних, освітніх та харчових технологій, механічної та електричної інженерії, автоматизації та електроніки, приладобудування та телекомунікацій, управління та адміністрування, математики та статистики, соціального забезпечення, психології та педагогіки, гуманітарних та соціально-поведінкових наук, сфери обслуговування, міжнародних відносин і права.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА: створення потужного, висококонкурентного, вільного та комфортного освітньо-наукового простору, інноваційного «полюсу росту» Волині, що зреалізує формулу «освіта-наука-бізнес-влада».

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ: 

1. Удосконалення освітнього процесу до вимог часу, потреб студентства та ринку праці.

2. Нарощення наукового потенціалу університету.

3. Ефективний менеджмент університету та кожної його ланки.

4. Комплексна інфраструктурна модернізація ЛНТУ.

5. Створення інноваційного середовища на базі університету.

6. Створення комфортного та сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі.

7. Формування авторитетного іміджу університету та розвиток партнерства на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

8. Системна модернізація профорієнтаційної роботи в університеті.

 

Схема

Стратегія розвитку ЛНТУ на 2015-2020 

Cтратегія розвитку ЛНТУ на 2021-2026  

Мета діяльності Відділу полягає в реалізації цілей та стратегії Луцького НТУ через внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.

Основним завданням Відділу є забезпечення функціонування Системи внутрішнього забезпечення якості, що передбачає:

 вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості;

 забезпечення функціонування процесів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 сприяння впровадженню та функціонування студентоцентрованого підходу до навчання і викладання;

– здійснення моніторингу та оцінювання якості освітніх програм;

– організація та супровід оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Луцького НТУ;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників ЛНТУ і здобувачів вищої освіти тощо;

– розробку і удосконалення нормативної бази ЛНТУ щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

 розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, дотримання принципів академічної доброчесності, розвитку освітнього середовища у ЛНТУ;

 організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, дотримання принципів академічної доброчесності;

Положення про відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Заходи проведені відділом

 

Звіт про роботу відділу

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Луцького НТУ


Координатори забезпечення якості на факультетах 

До основних завдань координатора забезпечення якості факультету належать: інформаційно-методична підтримка та контроль впровадження системи внутрішньої забезпечення якості на рівні факультету, координація дій із відділом забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації, сприяння та контроль за академічною доброчесністю на факультеті.

Факультет АБД

Факультет ММТ

Факультет ЦОСТ

Факультет КІТ

Факультет ТМІ

Факультет АТЕ

Факультет БП


Ухвала вченої ради Луцького НТУ з питання: «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Луцькому НТУ: механізми реалізації»

Розпорядження про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Луцькому НТУ

Розпорядження про організацію освітнього процесу на період продовження карантину і заберпечення його якості

Доповідь: «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Луцькому НТУ: механізми реалізації»

Рада з якості Луцького НТУ

Все, що Ви хотіли знати про плагіат

Критерії акредитації PhD

Рекомендаціі? стосовно акредитаціі? PhD програм

Критерії акредитації ОП

Політика університетів із запобігання студентському плагіату

Відомості про самооцінювання ЗВО: проблеми співвіднесення оцінок експертної групи та галузевої експертної ради

Спроба системного аналізу діяльності ГЕР щодо оцінювання освітніх програм

Досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського простору вищої освіти

Акредитація освітньо-наукових (PhD) програм – критерії оцінки

Забезпечення якості сучасного університету

Основи академічного письма

Особливості оцінювання критеріїв якості освітньої програми

Питання*, що часто виникають у учасників акредитаційного процесу

Плагіат у вищій освіті

Права та обов’язки учасників акредитаційного процесу

Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні

Про соціальну модель плагіату

Тренінг-семінар для керівників та заступників керівників ГЕР, присвячений проблемам оцінювання якості освітніх програм та взаємовідносинам учасників акредитаційних процедур

Освітні програми: побудова, опис, визнання

Чому студенти списують