Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.с.-г.н., доцент

Голячук Сергій Євгенович

Телефон: (0332) 74-61-36

E-mailkaf_opv@ukr.net opv@lntu.edu.ua

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 149.

Рівень вищої освіти Умови вступу
Перший (бакалаврський)

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітня програма "Харчові технології"

(денна та заочна форма навчання)

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти
Сертифікати ЗНО 2018-2021 рр.
 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія (мінімальний конкурсний бал зарахування: на бюджет - 125 балів; на контракт - 100 балів)
Для вступу на скорочену форму навчання
Сертифікат ЗНО 2018-2021рр.
 1. Українська мова
 2. Математика (на бюджет)/вибір вступника з усіх предметів (на контракт)
 3. Фахове вступне випробування
Другий (магістерський)

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітньо-професійна програма "Харчові технології та ресторанне господарство"

(денна та заочна форми навчання)

 1. Успішно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови
 2. Успішно скласти фахове вступне випробування

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
Освітньо-професійна програма "Інжиніринг переробних і харчових виробництв"

(денна та заочна форми навчання)

 1. Успішно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови
 2. Успішно скласти фахове вступне випробування

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв функціонує в складі факультету митної справи, матеріалів та технологій Луцького національного технічного університету. Кафедра була створена у 2003 році на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету (наказ №151-Б від 13.07.2003 р.) та спочатку мала назву «Кафедра обладнання переробних виробництв». Першим завідувачем кафедри був призначений к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович. У той час до викладацького складу кафедри входили: завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович, к.т.н., доцент Гунько Юрій Леонтійович, к.б.н., доцент Карпюк Віктор Миколайович, асистенти Панасюк Світлана Григорівна, Сай Володимир Анатолійович та Федорусь Юрій Володимирович. Завідувачем лабораторій кафедри був призначений Вітовщик Сергій Іванович, а старшим лаборантом – Дудко Жанна Іванівна.

Створення кафедри було обумовлене необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для переробної та харчової галузей промисловості Волинської та сусідніх областей. Перший набір студентів на спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв» у Луцькому державному технічному університеті був здійснений у 2001 році, відповідно, перший випуск спеціалістів за цією спеціальністю відбувся у 2006 році, а магістрів – у 2007 році.     

Із вересня 2007 року на кафедрі розпочав працювати на посаді асистента Дударєв Ігор Миколайович, який у вересні того ж року захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки льоносировини в рулонах» в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» УААН.

У 2008 році Панасюк Світлана Григорівна у Вінницькому державному аграрному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів технологічного процесу сушіння качанів кукурудзи».

У травні 2009 року, після захисту кандидатської дисертації на тему «Удосконалення технологічного процесу первинної обробки вороху льону-довгунця» у Херсонському національному технічному університеті, на кафедрі на посаді старшого викладача розпочала роботу Тараймович Ірина Володимирівна.

У 2011–2012 рр. у Луцькому національному технічному університеті функціонувала спеціалізована вчена рада К 32.075.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів (постанова президії ВАК України від 23 лютого 2011 року №27-08/2; наказ ВАК України від 8 квітня 2011 року №325). Головою спеціалізованої вченої ради був д.т.н., професор Дідух Володимир Федорович, а вченим секретарем – к.т.н. Тараймович Ірина Володимирівна. До складу спеціалізованої вченої ради також входили завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович та к.т.н. Дударєв Ігор Миколайович. У 2011 році у цій спецраді Сай Володимир Анатолійович захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного». 

У 2011 році атестат доцента кафедри обладнання переробних виробництв отримала Панасюк Світлана Григорівна. У 2012 році атестат доцента кафедри обладнання переробних виробництв отримав Дударєв Ігор Миколайович та в 2013 році атестат доцента цієї ж кафедри отримав Сай Володимир Анатолійович.      

У 2013 році Федорусь Юрій Володимирович захистив кандидатську дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя на тему «Розробка та обґрунтування параметрів комбінованого плющильно-обчісувального апарата для відділення насіння льону».

У 2015 році Тараймович Ірина Володимирівна та Федорусь Юрій Володимирович отримали атестати доцентів кафедри обладнання переробних виробництв.   

У 2016 році Дударєв Ігор Миколайович в Херсонському національному технічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології первинної обробки луб’яних культур».

У 2016 році в Луцькому національному технічному університеті була впроваджена у навчальний процес освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування», спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Згідно чинного на той час положення про навчальний процес в університеті, ця освітньо-професійна програма передбачала підготовку фахівців, зокрема, за спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв», яку здійснювала кафедра.

У 2016 році в Луцькому національному технічному університеті відкрито нову спеціальність 181 Харчові технології і здійснено набір студентів на перший курс за освітньо-професійною програмою «Харчові технології». Відкриття цієї спеціальності було зумовлено щороку зростаючим попитом підприємств харчової промисловості Волинської та сусідніх областей на висококваліфікованих працівників. 

У зв’язку із відкриттям нової спеціальності 181 Харчові технології у 2017 році на підставі рішення Вченої ради Луцького НТУ (наказ №634-04-33 від 31.10.2017 р.) кафедру обладнання переробних виробництв було перейменовано на кафедру технологій і обладнання переробних виробництв.

У 2018 році кафедрою була успішно пройдена акредитація освітньо-професійної програми «Іжиніринг переробних і харчових виробництв» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.

У 2019 році Дударєв Ігор Миколайович отримав атестат професор кафедри технологій і обладнання переробних виробництв.

У 2019 році кафедрою розпочато підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Іжиніринг переробних і харчових виробництв», спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Також у 2019 році кафедра ліцензувала освітньо-професійну програму «Харчові технології та ресторанне господарство» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології.

На сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять: завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович, к.т.н., доцент Гунько Юрій Леонтійович, д.т.н., професор Дударєв Ігор Миколайович, к.т.н., доцент Панасюк Світлана Григорівна, к.т.н., доцент Сай Володимир Анатолійович, к.т.н., доцент Тараймович Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент Федорусь Юрій Володимирович. До складу допоміжного персоналу входять: два старші лаборанти – Вітовщик Сергій Іванович і Дудко Жанна Іванівна, а також інженер І-ої категорії Рихлюк Вікторія Сергіївна.

Матеріально-технічна база кафедри включає комп’ютерний клас та три спеціалізовані навчальні лабораторії.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри технологій і обладнання переробних виробництв є запорукою підготовки фахівців вищої кваліфікації для переробної та харчової галузей промисловості України.

к

 

Наші студенти щороку беруть активну участь в студентських конференціях, конкурсах та олімпіадах, вони є призерами всеукраїнських студентських олімпіад: І. Ковальчук (ІІІ місце, 2007 р.), М. Матвійчук (ІІ місце, 2010 р.), К. Цизь (ІІ місце, 2011 р., ІІІ місце, 2012 р.), І. Киричук (ІІІ місце, 2011 р.), С. Тарасюк (ІІ місце, 2013 р.), Л. Козел (ІІ місце, 2016 р.), В. Сорочук (ІІІ місце, 2018 р.), Н. Поліщук (ІІІ місце, 2019 р.), Р. Богданович (ІІІ місце, 2019 р.). Кваліфікаційні роботи студентів Л. Поліщук (2008 р.), О. Демидюк (2011 р.) та Т. Янко (2016 р.) одержали дипломи переможців у конкурсах дипломних проєктів із спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв”. У всеукраїнських конкурсах на кращу магістерську роботу науково-практичного спрямування із спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв” кращими визнані роботи Р. Дужук (2011 р.), Н. Матвійчук (2012 р.), І. Киричук (2013 р.), М. Поліщук (2014 р.), І. Дудко (2016 р.) та В. Кравчук (2017 р.).

Колектив кафедра пишається випускницями Л. Забродоцькою, І. Киричук, Ю. Муравинець, Л. Поліщук та К. Цизь, які після закінчення аспірантури успішно захистили кандидатські дисертації. 

Випускники кафедри поповнили трудові колективи ПрАТ “Волиньхолдінг”, ПАТ “Луцьк-Фудз”, ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат”, ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” та інші.

пппп

 

Метою міжнародної діяльності кафедри технологій і обладнання переробних виробництв є підвищення ефективності співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та Луцького національного технічного університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництву є :

 • ·залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;
 • ·співпраця з міжнародними освітніми установами;
 • ·викладання для іноземних громадян;
 • ·організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;
 • ·використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
 • ·сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать опубліковані у закордонних виданнях тези доповідей та наукові статті.

Відділом міжнародних зв’язків Луцького національного технічного університету налагоджено співпрацю із Люблінською академією сільського господарства та Люблінською Політехнікою (м. Люблін, Польща), Політехнічним інститутом Браганси (м. Браганса, Португалія) та іншими закордонними вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами.

л

 

Методична робота кафедри проводиться відповідно до затверджених індивідуальних планів науково-педагогічних працівників кафедри. До даного виду роботи відноситься регулярне оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення матеріалів дистанційного навчання, видання підручників та навчальних посібників тощо. 

аа

 

У Луцькому НТУ приділяють велику увагу організації та проведенню підвищення кваліфікації (стажуванню) своїх науково-педагогічних працівників, обміну досвідом та зміцненню зв’язків із провідними вищими навчальними закладами та науково-дослідними організаціями в Україні та за її межами. Кожен науково-педагогічний працівник кафедри технологій і обладнання переробних виробництв не рідше ніж один раз на п’ять років проходить підвищення своєї кваліфікації (стажування) з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому рівні. Викладачі кафедри проходять стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном. Тематика стажування визначається викладачем відповідно до дисциплін, які він викладає, або напряму його наукових досліджень. Після проходження стажування викладач отримує документ, який підтверджує проходження підвищення кваліфікації (стажування).           

Свідоцтва та сертифікати

(підвищення кваліфікації (стажування) і обмін досвідом (запрошені лектори)).

Усі викладачі нашої кафедри успішно закінчили спеціалізований курс навчання «Моделювання та випуск конструкторської документації в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0».

На запрошення Берлінського технічного університету наші викладачі провели цикл лекцій для слухачів-стажистів в рамках освітньої програми «Болашак». Деталі

Викладачі нашої кафедри отримали дипломи магістрів за спеціальністю 181 Харчові технології у Таврійському державному агротехнологічному університеті ім. Д. Моторного. Деталі

Луцький НТУ налагоджує співпрацю у харчовій галузі з Таврійським державним агротехнологічним університетом ім. Д. Моторного. Деталі

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності Луцького НТУ і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Луцького НТУ у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

 На кафедрі створене студентське науково-виробниче бюро (СНВБ) “ХаТе”, діяльність якого спрямована на закріплення теоретичних знань і практичних навичок студентів та аспірантів під час навчального процесу, зокрема шляхом проходження практичної підготовки, а також на сприяння студентам Луцького НТУ у проведенні науково-дослідних робіт із використанням освітнього і наукового потенціалу кафедри ТОПВ.

 На базі СНВБ “ХаТе” діє студентський науковий гурток «Переробник», керівником якого є доцент Тараймович І.В.

 Займаючись науковою роботою, студенти досліджують властивості сировини, вивчають вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування, розробляють нові види продуктів підвищеної цінності, удосконалюють технології виробництва харчових продуктів та продукції ресторанного господарства. Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
 • Придбання навичок наукової роботи.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 • Організація науково-дослідної роботи студентів.
 • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

В науковому гуртку задіяно 15 студентів і усі магістранти. В ньому студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.
      Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт

НАКАЗ № 89-05-35 від 04.02.21 Про студентські наукові гуртки на факультеті митної справи, матеріалів та технологій

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НВБ "ХаТе"

План роботи наукового гуртка"Переробник"

Результати роботи наукового гуртка "Переробник"

Графік роботи наукового гуртка

Тематика наукових досліджень учасників

 Усю інформацію щодо питань академічної доброчесності у Луцькому НТУ можна отримати у вдділі забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації.

 КАНАГЕЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

фахівець І категорії

моб. тел. +38 (095) 460-10-71

ncpo@lntu.edu.ua

 Відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Результати проведення інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів рівня бакалавр у 2020 році