Перейти до основного вмісту

Завідувача кафедри:  к.с-г.н., доцент
Волянський Віктор Олександрович

У даний час кафедра Лісового господарства здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

  • освітня програма «Лісове господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем бакалавра

  • освітня програма «Обладнання лісового комплексу» галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем магістра

Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює 7 викладачів, серед яких; 6 кандидатів наук, доцентів. 

Наукова діяльність кафедри лісового господарства 

Якісні показники викладацького складу, спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, є результатом стратегії випускової кафедри.

Матеріальне забезпечення навчального процесу

До послуг студентів загальноуніверситетська і кафедральна бібліотеки. Матеріально-технічна база кафедри включає: спеціалізовані лабораторії: “Ручного та моторизованого лісозаготівельного обладнання та інструменту”; “Ботаніки і дендрології”; “Лісівництва”, а також науково-дослідна лабораторія.

У навчальних лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщено інформацію про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторних і практичних занять, а також тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін.

КАФЕДРА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

вул. Львівська, 75, корпус «В»*

каб. № 242

ел. адреса:  forestry@lutsk-ntu.com.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Волянський Віктор Олександрович

зав. каф.

«Лісового господарства»

74-61-13

1-78

097 452 65 81

242а

Мазепа Василь Григорович

професор

74-61-13

242

Вржещ Микола Вікторович

доцент

74-61-13

066 44 58 526

242

Герасимчук Олександр Павлович

доцент

74-61-13

095 510 14 83

242

Дацюк Леонід Миколайович

доцент

74-61-13

095 517 8429

242

Ковальчук Наталія Павлівна

доцент

74-61-13

066 97 52 711

242

Толстушко Наталія Олександрівна

доцент

74-61-13

050 139 0263

242

Шимчук Юрій Петрович

асистент

74-61-13

242

Сиваник Оксана Андріївна

інженер III  категорії

74-61-13

242

Козелко Юрій Іванович

старший лаборант

74-61-13

095 510 76 25

242

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Запрошуємо до громадського обговорення проєкту освітньої програми «Деревообробні та меблеві технології» за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Пропозиції, побажання, зауваження приймаються на електронну скриньку кафедри лісового господарства forestry@lutsk-ntu.com.ua

Під час аналізу освітньої програми пропонуємо звернути увагу на наступні питання:

  • Чи відповідає перелік освітніх компонентів (дисциплін, практик) змісту спеціальності?
  • Чи збережена логічна послідовність вивчення дисциплін?
  • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяються на засвоєння окремих освітніх компонентів?
  • Чи достатньо часу виділяється на практичну підготовку фахівців?
  • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як неактуальні або застарілі?
  • Які освітні компоненти варто додати або розширити?
  • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра? Можливо, якісь можуть бути вилучені або додані.
  • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра? Можливо, якісь можуть бути вилучені або додані.

 

Проєкт ОП "Деревообробні та меблеві технології"